Danas je u našoj školi svečano obilježen 25.novembar,Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom je održana i priredba na kojoj su nam učenici naše škole prikazali ukupno 8 tačaka.

Objavljeno od admin | Komentari isključeni za OBILJEŽEN 25.NOVEMBAR DAN DRŽAVNOSTI BiH

VAŽNA OBAVIJEST UČENICIMA,NASTAVNICIMA I RODITELJIMA

0001

Objavljeno Općenito | Komentari isključeni za VAŽNA OBAVIJEST UČENICIMA,NASTAVNICIMA I RODITELJIMA

POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA

upis

Nova školska godina 2015./2016. počinje u utorak 15.9.2015. godine po slijedećem rasporedu:
Jutarnja smjena VI i VIII razredi s početkom u 7.30 sati.
Poslijepodnevna smjena VII i IX razredi s početkom u 13.00 sati.
Naprijed navedeni razredi smjene mjenjaju svake sedmice,
II,III,IV i V razredi idu u jutarnju smjenu cjelu školsku godinu.
I razredi idu u međusmjenu, s početkom u 11 sati.Poželjan je dolazak roditelja i prvačića u 10.30.
Svim učenicima želimo sretan početak nove školske godine

Objavljeno Općenito | Komentari isključeni za POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA
Objavljeno od admin | Komentari isključeni za Odabrani udžbenici za školsku 2015./2016.godinu

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko- sanski kanton

O p ć i n a C a z i n

JU Osnovna škola “Cazin I

Hasana Mujezinovića 21

E-mail:osnovna.skola.cazin.1@gmail.com

tel/fax 037/ 514-221

Broj:281/15.

Datum:07.05.2015. godine

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1.tačka b) (najniža cijena), člana 70.stavovi 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH,“ broj:39/14), člana 108. Pravila JU Osnovne škole „Cazin I“ Cazin broj 163/06. od 27.02.2006. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj 280/15 od 06.05.2015. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka uglja s prevozom u 2015. godini“, direktor JU osnovne škole „Cazin I“ Cazin je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 280/15. od 06.05.2015. godine, da se ugovor za javnu nabavku „Nabavka uglja s prevozom u 2015. godini“, dodijeli ponuđaču Ogrijev, doo Sarajevo, ponuda broj 25/15. od 27.04.2015. godine na ponuđenu cijenu od 9.871,80 KM, bez PDV-a kao najbolje ocijenjenim ponuđačem.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovor o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje direktor i služba za finansije ugovornog organa.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na web stranici škole(www.os-cazin1.info), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

ama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

 

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:213-1/15. od 15.04.2015.godine.

Javna nabavka je sprovedena konkurentskim zahtjevom.

Procjenjena vrijednos javne nabavke bez PDV-a je 9.871,80 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 224/15. poslato je na objavljivanje dana 21.04.2015. a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 21.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku, imenovana je Rješenjem broj 215/15. od 15.04.2015.

Komisija za javnu nabavku dostavila je ugovornom organu dana 06.05.2015. godine Zapisnik o ocjeni i poređenju ponuda broj 279/15 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 280/15 od 06.05.2015. u postupku javne nabavke „Nabavka uglja s prevozom u 2015. godini“.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovrajući zapisnik, u kojima je utvrđeno slijedeće:

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda sedam (7)
  • da je blagovremeno zaprimljeno sedam (7) ponuda,
  • da su sve pristigle ponude ponuđača:DOO Harmeli, DOO Erax-Invest, DOO Termovent, DOO Contract Prijevoz, doo Drvosječa, DOO Ogrijev, DOO Tezinat,

prihvatljive za dalji tok postupka.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potupno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz konkurentskog zahtjeva.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Konkurentskim zahtjevom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je u predmetnom postupku javne nabavke izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog kriterija „Najniže cijene“.

Izabrani ponuđač DOO Ogrijev je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene u iznosu ponude od 9.871,80 bez PDV-a (11.550,00 KM sa PDV-om).

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b( (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama, Preporuke Komisije za javnu nabavku, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elekktronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa, sukladno članu 101. stav (5) Zakona.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri)primjerka.

 

Dostaviti:                                                                                                        Direktor:

-svim ponuđačima

– a/a                                                                                                         _____________

(Murić Amir)

Objavljeno Javne Nabavke, Općenito | Komentari isključeni za Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača

BH Telecom Sarajevo organizira nagradnu igru u kojoj učestvuje i naša škola.

Molimo Vas da slijedite link i glasate za video naše škole:

https://www.facebook.com/IdemoPrvi?sk=app_223166194504598&app_data=13412

 

Objavljeno od admin | Komentari isključeni za Poziv za učešće u nagradnoj igri

Danas obilježavamo Novu 1436. hidžretsku godinu

Muslimani širom svijeta obilježavaju Novu 1436. hidžretsku godinu. U našoj školi je tim povodom,a u organizaciji nastavnica i nastavnika vjeronauke održana priredba i izložba radova učenika naše škole na tu temu.

Rukovodtsvo škole koristi priliku da čestita Novu 1436.hidžretsku godinu.

Objavljeno Dešavanja, Eksluzivno | Komentari isključeni za Danas obilježavamo Novu 1436. hidžretsku godinu

ČESTITKA U POVODU KURBAN BAJRAMA

Kurban bajram je prilika da iznova pokušamo ojačati našu iskonsku potrebu za dobrom, za činjenje dobra i podržavanjem dobra. Ovaj blagdan je i prilika da se uzdignemo iznad vlastitih tjelesnih potreba kako bi zadovoljili i svoje duhovne, emocionalne i druge potrebe koje nas čine sretnim, zadovoljnim i ispunjenim.

BAJRAM

Socijalna osjetljivost, suosjećajnost, briga o drugome bez obzira na vjeru, porijeklo ili nacionalnost je imperativ koji ovaj bajram nosi sa sobom. S toga, ispunimo ono što se od nas očekuje i budimo u ovim danima i cijelom životu oni koji se odriču brojnih benefita u korist ugroženih, obespravljenih i onih koji nas trebaju.

Svima koji obilježavaju ovaj veliki blagdan želim puno zdravlja, sreće i blagoslova.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Objavljeno Dešavanja | Komentari isključeni za ČESTITKA U POVODU KURBAN BAJRAMA

POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA

Nova školska godina 2014/2015 počinje u ponedeljak 01.09.2014. godine po slijedećem rasporedu:

Jutarnja smjena VI i VIII razredi s početkom u 7.30 sati.

Poslijepodnevna smjena VII i IX razredi s početkom u 13.00 sati.

Naprijed navedeni razredi smjene mjenjaju svake sedmice,

II,III,IV i V razredi idu u jutarnju smjenu cjelu školsku godinu.

I razredi idu u međusmjenu, s početkom u 11 sati.Poželjan je dolazak roditelja i prvačića u 10.30.

Svim učenicima želimo sretan početak nove školske godine.

Objavljeno Dešavanja, Nastava | Komentari isključeni za POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA

Jos jedna cazinska Osnovna škola danas(02.06.2014.godine) je ispratila ovogodišnju generaciju maturanata na maturalnu zabavu čime su obilježili kraj osnovnog školovanja. Veliki broj naših sugrađana, prijatelja, rodbine i ponosnih roditelja bio je prisutan na ovaj svečani dan naših osnovaca.

Maturalna zabava je održana u Clubu HEMINGWAY, a ovog svečanog dana zailježili smo veliki broj fotografija koje možete pogledati na linku u prilogu.

Pogledajte slike

Objavljeno od admin | Komentari isključeni za Maturanti Osnovne škole “Cazin 1” završili osnovno školovanje

Stonoteniska ekipa OŠ „Cazin 1“ -najbolja u USK -u

U organizaciji Društva pedagoga tjelesnog odgoja USK –a i općine Cazin, u Sportskoj dvorani Cazin održano je Kantonalno prvenstvo u malom nogometu i stonom tenisu za učenike osnovnih škola.

U malom nogometu se takmičilo osam škola, a najviše uspjeha imala je OŠ „Ključ“, koja je u finalnoj utakmici, sa 5:4 pobijedila OŠ „Gornja Koprivna“, koja je predstavljala općinu Cazin. Treća je bila „Prva osnovna škola“ iz Bosanske Krupe, a četvrta OŠ „Kulen Vakuf“ iz Bihaća.

Kada je u pitanju takmičenje u stonom tenisu, nastupilo je šest škola, a izostalo je učešće škola iz Velike Kladuše i Sanskog Mosta. Prvo mjesto pripalo je OŠ „Cazin 1“, druga je bila OŠ „Konjodor“ iz Bužima, a treća OŠ „Ključ“.

Za stonotenisku ekipu OŠ „Cazin 1“ igrali su Amra Silić, Edvina Ćoralić, Nedim Topić i Armin Pandžić, a trener im je bio nastavnik Muhamed Seferagić. U pojedinačnoj konkurenciji najuspješnija je bila Amra Silić, druga je bila Edvina Ćoralić, obje iz OŠ „Cazin 1“, dok je treće mjesto zauzela Ajla Dervić iz OŠ „Konjodor“.

U muškoj konkurenciji prvi je bio Kenan Jašarević, drugi Haris Hrnčić, obojica iz OŠ „Ključ“, dok je treće mjesto pripalo Sakibu Muzaferoviću iz OŠ „Konjodor“.

Objavljeno Uspjesi | Komentari isključeni za Stonoteniska ekipa OŠ „Cazin 1“ -najbolja u USK -u

Uspješna akcija za Jasmina Mehmedovića u OŠ”Cazin I”

 

Vijeće učenika OŠ „Cazin I“na čelu sa prof.Selmom Delalić je 24.03.2014.god. donijela jednoglasnu odluku o provođenju humanitarne akcije za dječaka Jasmina Mehmedovića.

Akciji su se odazvali svi učenici i nastavnici škole,te time pokazali svoju humanost.Na žiro-račun Jasmina Mehmedovića iz OŠ „Cazin I“ uplaćeno je 5.276,20KM.

 

Objavljeno Dešavanja, Najvažnije, Uspjesi | Komentari isključeni za Uspješna akcija za Jasmina Mehmedovića u OŠ”Cazin I”

Uspjesi Osnovne škole „Cazin I“

 

HRABRO PREMA KANTONU

       prvo mjesto Nakon završenih općinskih takmičenja koja se provode u okviru tradicionalne „Smotre sposobnosti, znanja, stvaralaštva i sporta“ veliki dio učenika Osnovne škole „Cazin I“ plasirao se na kantonalna takmičenja. Tako će boje ove škole iz fizike braniti Nizama Mureškić i Edina Toromanović u devetim, te Ilda Silić i Zlatan Šepić u osmim razredima. Ovo takmičenje će se održati 10. aprila 2014., a učenike priprema nastavnica Ferida Šepić.

U osmim i devetim razredima na kantonalno takmičenje iz matematike idu Nizama Mureškić i Edina Toromanović, učenice devetih, te Ilda Silić, Iris Pjanić i Rijad Topić, učenici osmih razreda. Pripremaju ih njihove nastavnice Naza Kudić i Belkisa Bašagić. Takmičenje za ove razrede planirano je 22. aprila ove godine. Emil Silić u petim, te Amela Japić i Amra Akmadžić u šestim razredima predstavljat će ovu školu na kantonalnom takmičenju iz matematike koje će se održati 15. aprila 2014. godine. Za takmičenje ih pripremaju nastavnice Amra Toromanović i Amra Zećirević.

U oblasti likovnog stvaralaštva boje spomenute škole branit će 17. aprila 2014. u višim razredima Emina Lulić, Majda Sarah Mahmyd i Elma Kapić pod rukovodstvom nastavnice likovnog Mirsade Abdić, a u nižim razredima Emin Durić sa svojom učiteljicom Amrom Toromanović.

Svoje informatičke sposobnosti na kantonalnom takmičenju odmjerit će i Armin Dolić, učenik devetih razreda, a za takmičenje koje će se održati 29. aprila ove godine priprema ga nastavnik Zlatko Sabljaković.

Pravo da 21. aprila ove godine sudjeluje na kantonalnom takmičenju iz bosanskog jezika stekla je i učenica petog razreda Emina Kriještarac koju priprema njena učiteljica Amra Toromanović.

„Cazin I“ će na kantonalnom takmičenju iz hemije predstavljati Nizama Mureškić i Edina Toromanović, učenice devetih razreda. Ovo takmičenje bit će održano 6. maja 2014. Za takmičenje ih priprema nastavnik Amir Murić.

 

ELDINA PRVA, SARAH ČETVRTA

            Za kantonalno takmičenje iz engleskog jezika, već sada možemo reći, da je bilo u znaku  učenica ove škole Eldine Hadžić koja je ponovila prošlogodišnji uspjeh osvojivši prvo mjesto u devetim razredima i Sarah Mujakić, učenice osmih razreda, koja je osvojivši četvrto mjesto ušla među pet najboljih u Kantonu. Eldini i Sarah čestitamo na ovakvom uspjehu, a  učenicima OŠ „Cazin I“ koji se još pripremaju za kantonalno takmičenje želimo da na najbolji način pokažu svoja znanja i umijeća, te svakako i svoj likovni izričaj.

 

M.B.

Objavljeno Najvažnije, O školi, Općenito | Komentari isključeni za Uspjesi Osnovne škole „Cazin I“

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED

 

                                       upis u prvi razred

Obavještavaju se roditelji koji imaju djecu rođenu 2008.godine,a koja do 1.9.2014.godine navršavaju 6(šest) godina života da se upis u OŠ”Cazin 1” Cazin vrši po rasporedu:

Ponedjeljak,7.4.2014.godine područna škola Polje od 9-13 sati

Utorak,8.4.2014.godine područna škola Gnjilavac od 9-13 sati

Srijeda,09.04.2014.godine centralna škola od 9-13 sati

Četvrtak,10.4.2014.godine centralna škola od 9-13 sati

Petak,11.4.2014.godine centralna škola od 9-13 sati

Ponedeljak i utorak,14. i 15. 4. 2014.godine je rezervni termin upisa.

Upis će se vršiti na osnovu:

1.Izvoda iz matične knjige rođenih-rodni list

2.Mišljenja ljekara o zdravstvenoj sposobnosti-ljekarsko uvjerenje

Objavljeno Dešavanja | Komentari isključeni za JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED

Želimo novu školu !

škola5Već nekoliko godina menadžment, prosvjetni radnici i učenici OŠ ”Cazin 1” bezuspješno pokušavaju animirati nadležne vlasti da planiraju sredstva za izgradnju nove školske zgrade.Umjesto razmatranja nastavnog programa, stvaranje uvjeta za izvođenje nastave bio je prioritet škole pred početak nove školske godine.

Nažalost, minimalno sanirane učionice su i dalje neuslovne, a jedino i konačno rješenje ovog problema je izgradnja novog školskog objekta.

Dok su se u drugim školama održavala nastavnička vijeća na kojima je dogovaran način izvođenja nastave, u OŠ ”Cazin 1” prioritet je bio poboljšati uslove za izvođenje nastave u novoj školskoj godini.

Iako su izvedeni određeni sanacioni radovi, učenici svakodnevno provode po nekoliko sati u veoma neuslovnom školskom prostoru, zbog čega su menadžment i nastavno osoblje ove škole veoma zabrinuti. Mi smo startali sa nastavom onako kako je Zakon i predvidio. Prethodno, naravno, bilo je priprema, posebno oko pripremanja objekta, jer je u ”jadnom stanju”. Tako smo imali interevencija na učioničkom prostoru i uspjeli smo to dovesti do kraja i startali smo nastavom na vrijeme i mislim da ćemo i na vrijeme i završiti, kaže Bekir Misaljević, direktor škole.

S obzirom da je ova škola izgrađena prije više od 50 godina, te da je u tom preiodu izvršeno niz rekonstrukcija i sanacija dijelova zgrade, nova obnavljanja nisu ekonomski opravdana. Stoga je jedino racionalno rješenje izgradnja nove škole, koja je prema predizbornim obećanjima, kaže Misaljević, trebala biti izgrađena prije godinu ili dvije. Direktora smo pitali i o mogućoj novoj lokaciji OŠ ”Cazin 1” o čemu se špekulira u javnosti.

”To je bila jedna varijanta, međutim, to se toliko ispolitiziralo da je ta grupa odustala od toga. Sad je aktuelna ideja da se nova škola pravi na Alincu, tamo gdje je pomoćni stadion FK „Krajina“.

Djeca ne bi bila okružena putnim komunikacijama i imala bi svoj mir. No, to nije do nas, postoje nadležne općinske i kantonalne institucije koje to trebaju da odobre, a menadžment škole i nastavnici su za to. Ovo je općinsko vlasništvo, pa bi se Općinsko vijeće trebalo očitovati o ovoj ideji. Međutim, nama svima je u interesu da napravimo novi objekat, jer ovaj već predstavlja opasnost za sve koji borave u prostorijama OŠ” Cazin 1”. Nije bitno gdje, bitno je da se konačno riješi ovaj problem’‘, ogorčeno dodaje Misaljević.

U Osnovnu školu „Cazin 1“ ide više od 1.000 učenika, koji, i pored toga što pohađaju nastavu u lošim uvjetima i sa skromnom opremom i pomagalima, konstantno ostvaruju dobre rezultate kako u nastavnim, tako i vannastavnim aktivnostima.

Nedavno je rukovodstvo Osnovne škole ” Cazin I ” u suradnji sa Vijećem roditelja i nastavničkim vijećem pokrenulo je incijativu za izgradnju novog školskog objekta.

Potrebna dokumentacija već je predana nadležnoj općinskoj službi, koja bi terbala dati dozvolu za gradnju.

Nedavno je Komisija za nadzor školskih objekata, Osnovna škole ” Cazin I ” proglasila za najneuslovniju školu na području općine. Potaknuti tim, ali i svakodnevnim problemima kojima se suočavaju nastavnici i učenici, rukovodstvo škole pokrenulo je incijativu za izgradnju novog objekta.

Struka je rekla da bi rekonstrukcija škole koštala milion i 900.000 KM, dok je predračunska vrijednost novog objekta dva miliona i 300.000 KM. Pribavili smo sve saglasnosti, imamo projekt i očekujemo izdavanje građevinske dozvole- rekao je Bećir Misaljević, direktor Osnovne škole ” Cazin I ”

Zasluge za pribavljanje sve potrebne dokumentacije za izgradnju objekta pripadaju vijeću roditelja Osnovne škole ” Cazin I ”

Objavljeno O školi, Starije vijesti | 228 komentara